Agorakit now lives here : https://www.agorakit.org